Biznesowa gra symulacyjna – SERVICE WORLD™

12 300,00 

Podczas dwudniowej gry uczestnicy przyswajają wiedzę ekonomiczną, którą będą mogli wykorzystać w swoich bieżących działaniach – operacyjnych dla optymalizacji procesów zarządczych, ale również dla potrzeb realizacji strategii długofalowych przedsiębiorstwa. Uzyskana wiedza na szkoleniu pozwoli również na zdefiniowanie i zbudowanie strategii sprzedaży w firmie usługowej.

Opis

Zarządzanie placówką sprzedaży, zgodne z zasadami ekonomii, stanowi podstawę efektywnego i wydajnego ich funkcjonowania oraz zapewnia rentowność tych placówek. Symulacja SERVICE WORLD™ powstała z myślą o wszystkich pracownikach zatrudnionych w sektorze firm sprzedażowo-usługowych – w szczególności jednak skierowana jest do kadry zarządzającej. Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania placówką sprzedaży oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności tejże placówki. Symulacja SERVICE WORLD™ kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że kadra menedżerska i pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność firmy – w tym przypadku placówki sprzedażowej. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje.

SERVICE WORLD™ to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę sprzedażową przez kolejne jej 3 lata funkcjonowania i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności zarządzanej placówki sprzedażowej. W trakcie symulacji uczestnicy przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: sprzedażą, przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem.

Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, koszty, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności i realizacji strategii krótko i długoterminowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Głównym zadaniem uczestników symulacji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań podziału dostępnych środków finansowych. Podejmowane podczas symulacji przez uczestników działania i decyzje w kolejnych latach mają doprowadzić do optymalizacji ponoszonych przez placówkę kosztów i – co się z tym wiąże – do zwiększenia rentowności. Uczestnicy symulacji prowadzą konkretne analizy finansowe, które wyznaczają kierunek działań strategicznych w placówce sprzedażowej. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk i rentowność. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć wskaźniki ekonomiczne. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania placówki , obrazują o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Reasumując, uczestnicy mają możliwość doświadczenia, w jaki sposób, poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań, można podwyższyć rentowność placówki sprzedażowej oraz jak przy użyciu odpowiednich wskaźników ekonomicznych wyrażać finalny wynik finansowy danej placówki. Symulacja osadzona jest w realiach rzeczywistego funkcjonowania placówki sprzedażowo-usługowej.

SERVICE WORLD™ to doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości i efektywności biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym. Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy
 • uczestnicy dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa
 • jasne staną się trudne konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy,
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników
 • zostaną rozpoznane obszary koniecznych zmian w placówce sprzedażowej
 • zostaną wypracowane konkretne propozycje zmian, które będzie można wdrożyć w swojej placówce, aby zwiększyć jej rentowność
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy,
 • uczestnicy zbudują kolejność swoich działań w celu zrealizowania strategii sprzedaży
 • uczestnicy poznają jak optymalizować koszty związane z personelem w danej placówce sprzedażowej
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują a jednocześnie poprawiają komunikację wewnątrz firmy

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie symulacji:

 • W jaki sposób optymalizować wydatki placówki sprzedażowej?
 • Jak wpływać na podwyższanie rentowności placówki sprzedażowej? Jakie narzędzia w tym celu stosować?
 • Co oznaczają pojęcia ekonomiczne i jak możemy się posługiwać w praktyce wskaźnikami ekonomicznymi?
 • W jaki sposób ustalać strategię działania placówki sprzedażowej, prowadzącą do podwyższania zysków firmy?
 • Jak reagować na bieżące zmiany dotyczące realizacji celów i jak je wprowadzać?
 • W jaki sposób planować działania krótkoterminowe i długoterminowe prowadzące do zrealizowania zaplanowanego wyniku finansowego?
 • Jakie informacje z obszaru zarządzania placówką sprzedażową od strony kosztów i zysków są istotne i mają kluczowe znaczenie dla wyniku finansowego?
 • Jakie informacje z obszaru zarządzania placówką sprzedażową od strony kosztów i zysków przekazywać podwładnym, tak aby byli oni świadomi stawianym im celom biznesowym?
 • W jaki sposób łączyć trzy obszary: zarządzanie kosztami, zarządzanie rentownością i zarządzanie personelem, aby zrealizować postawione cele biznesowe?
 • Które obszary placówki sprzedażowej należy objąć procesem zmiany, aby podwyższyć rentowność? I jak tę zmianę przeprowadzać?
Grupa docelowa do 20 osób:

Wszyscy pracownicy z działu obsługi klienta (front – back office).

Czas: dwa dni (16h)
Termin:

do uzgodnienia.

Może spodoba się również…