O Fundacji

Od 2017 roku działa Fundacja założona przez doświadczonego przedsiębiorcę, trenera biznesu, mentora i coacha, Roberta Busztę. Fundacja została założona w celu dostarczenia innowacyjnego impulsu dla biznesu i nauki, a Robert Buszta posiada ponad 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Cele i zasady działania Fundacji

Fundacja została powołana w celu:

a) wspierania pozyskiwania funduszy na badania naukowe, których rezultaty mogą przyczynić się do rozwoju biznesu i nauki,
b) wspierania, promowania i organizowania edukacji biznesu i nauki dla wszystkich zainteresowanych,
c) propagowania nowoczesnych form edukacji dotyczącej technik szybkiego czytania i uczenia się, gier symulacyjnych oraz aktualności w tych dziedzinach,
d) wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji wśród przedsiębiorców i kadry naukowej,
e) wspierania i promowania pomocy organizacyjnej, merytorycznej, finansowej i rzeczowej dla przedsiębiorców oraz kadry naukowej,
f) wspierania i promowania wiedzy o przedsiębiorczości wśród biznesmenów, w tym zwłaszcza rozpoczynających własny biznes, a także doktorantów, studentów i licealistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z przedsiębiorczością,
g) wspierania i promowania inicjatyw tworzących warunki równych szans dla rozwoju intelektualnego, zawodowego i społecznego osób utalentowanych,
h) wspierania pozyskiwania funduszy na stypendia, staże, kursy, praktyki i inną pomoc materialną oraz niematerialną dla osób utalentowanych lub szczególnie tego potrzebujących.

Fundacja realizuje swoje cele inicjując, wspierając lub przeprowadzając (organizacyjnie, finansowo, merytorycznie i rzeczowo):

a) programy stypendialne, nagrody i wyróżnienia,
b) szkolenia, seminaria, konferencje, zjazdy oraz inne formy spotkań,
c) działalność naukową i badawczą, a także upowszechniając zdobytą wiedzę oraz doświadczenia,
d) programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji,
e) programy edukacyjne, podnoszące jakość nauczania, promujące talenty i wybitne uzdolnienia,
f) konkursy wiedzy i umiejętności,
g) tworzenie serwisów edukacyjnych,
h) programy pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym, instytucjom rządowym oraz pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji,
i) programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji,
j) wydawnictwa i inne publikacje w wersji papierowej, elektronicznej, audio i wideo związane
z celami Fundacji oraz propagujące te cele,
k) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi.

Robert Buszta

ma na swoim koncie przeszkolenie 300 000 osób od 1989 roku i przeprowadzenie projektów dla ponad 5 000 firm, w tym sesji coachingowych dla ponad 3 000 osób. W latach 1992-2012 jako Menadżer Kontraktowy wprowadził z sukcesem na polski rynek kilka międzynarodowych marek. Zaimplementował narzędzia do analizy cech osobowych i profilowania stanowisk pracy takie jak „Thomas International“ i „Insights“, a także metodę „Mind Mapping“, czyli organiczną mapę mózgu oraz gry symulacyjne Biznes Manager i Easy Biznes. Jest również autorem książki pt. “Czytaj książki tak szybko, jak myślisz”.

Robert Buszta

Od 1989 roku popularyzuje techniki pracy umysłowej, takie jak trening pamięci, techniki notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania, które oparte są na koncepcjach angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie na programie “Use Your Head” (Rusz Głową). Założył również pierwszą i jedyną w Polsce Akademię Szybkiego Czytania w 1996 roku i był inicjatorem i organizatorem Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (8 edycji).

Uczył się i współpracował między innymi z Aleksiejem Sitnikowem w obszarze technik NLP, Anthony Robbinsem w zakresie działań motywacyjnych, Marshallem Goldsmithem w szeroko rozumianym coachingu, a także Wojciechem Eichelbergerem przy metodach uwalniania stresu i twórczego wykorzystania jego potencjału. NeuroSellingu uczył się od Jeffa Blommfielda. W swojej praktyce wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki długoletniej współpracy z Tonym Buzanem, twórcą Fast Reading, oraz Brianem Tracy, specjalizującym się w psychologii biznesu i sprzedaży.