Gry i symulacje w szkoleniach

Nowoczesne narzędzia dla biznesu

Gry planszowe to nie tylko zabawa, ale również doskonałe narzędzie do rozwoju umiejętności interpersonalnych, logicznego myślenia i kreatywności. Coraz więcej osób, także w świecie biznesu, zaczyna doceniać wartość gier planszowych jako formy rozrywki i szkolenia.

Nowoczesne gry planszowe oferują wiele ciekawych rozwiązań i wyzwań, które pozwalają na rozwój umiejętności i kreatywności, a także niosą ze sobą wiele korzyści dla biznesu. Gry planszowe pozwalają na rozwijanie umiejętności takich jak: szybkość podejmowania decyzji, myślenie strategiczne, analizowanie ryzyka i ocenę sytuacji.

Dodatkowo, gry planszowe pozwalają na rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja, negocjacja i kooperacja. Grając w zespole, uczymy się dzielić się zadaniami, ustalać strategie, a także słuchać i rozumieć swoich współpracowników.

Gry planszowe są również świetnym sposobem na integrację zespołu, poprawienie atmosfery w pracy i budowanie relacji między pracownikami. Dzięki temu, że gry planszowe są dostępne w wielu wersjach językowych i w różnych kategoriach, każdy pracownik może znaleźć dla siebie idealną grę.

Wszystkie te korzyści sprawiają, że gry planszowe są doskonałym narzędziem dla biznesu, które przyczynia się do rozwoju umiejętności i budowania silnych zespołów. Wykorzystaj potencjał gier planszowych i zainwestuj w rozwój swojego biznesu już dziś!

O grach więcej się dowiesz z książki pt. Gry i symulacje szkoleniowe. Praktyczny przewodnik (pdf.)

Sprawdź ofertę

Zainteresowanie grami i symulacjami jako narzędziem rozwoju kompetencji menedżerskich i pracowniczych widoczne jest również w Polsce. Do dyspozycji mamy takie gry jak:

Business Manager™ finanse dla niefinansistów to planszowa symulacja i gra strategiczna, która kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, finansowe i operacyjne decyzje. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat, bilans, cash-flow i wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje.

Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność przedsiębiorstwa.

Sprawdź ofertę

Profi Pilot™ to planszowa symulacja i gra strategiczna, w której uczestnicy przez kolejne 2 lata zarządzają firmą handlową. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności bieżących, jak i długoterminowych działań. Podczas symulacji uczestnicy będący menedżerami i pracownikami firmy, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Symulacja przewiduje praktyczne rozwiązania wykorzystywane w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych.

Dzięki symulacji Profit Pilot™ pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, skonto, rabat, obrót, przychód, dochód, strata, B.E.P.etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności handlowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski ze sprzedaży oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Każdy uczestnik doświadcza, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich decyzje oraz w jaki sposób jakość i wartość jego pracy ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy.

Sprawdź ofertę

Service World™ to planszowa symulacja i gra strategiczna, w której uczestnicy prowadzą jednostkę sprzedażową przez kolejne jej 3 lata funkcjonowania i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności zarządzanej placówki sprzedażowej. W trakcie symulacji uczestnicy przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: sprzedażą, przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem.

Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, koszty, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności i realizacji strategii krótko i długoterminowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Głównym zadaniem uczestników symulacji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań podziału dostępnych środków finansowych. Podejmowane podczas symulacji przez uczestników działania i decyzje w kolejnych latach mają doprowadzić do optymalizacji ponoszonych przez placówkę kosztów i – co się z tym wiąże – do zwiększenia rentowności.

Uczestnicy symulacji prowadzą konkretne analizy finansowe, które wyznaczają kierunek działań strategicznych w placówce sprzedażowej. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk i rentowność. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć wskaźniki ekonomiczne. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania placówki, obrazują o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Sprawdź ofertę

Bank Emotion™ to planszowa symulacja i gra strategiczna w której pięć banków rywalizuje ze sobą o klientów i udział na rynku. Każdy 3-4 osobowy zespół wciela się w rolę zarządu lub kadry zarządzającej  jednego z tych banków. Zadaniem managerów jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swojej instytucji. Na początku gry zostają rozdzielone role pomiędzy członków zespołu i założone banki, zaś pierwszym zadaniem nowego zarządu i kadry zarządzającej jest opracowanie strategii w oparciu o określone uwarunkowania formalno-prawne. Banki otrzymują dane makroekonomiczne, dotyczące m.in. wysokości stóp procentowych na rynku kapitałowym oraz na rynku pieniężnym. Mają dostęp do prognoz dotyczących przyszłej koniunktury, które wraz z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi mają wpływ na notowania na giełdzie papierów wartościowych oraz na kursy walutowe.

Zgodnie z przyjętą strategią ustalany jest budżet, zatrudniani pracownicy, zabezpieczone wszelkie ryzyka (płynności, kredytowe, stopy procentowej), a także tworzone są kanały dystrybucji np. w obrębie usług finansowych. Od tego momentu rozpoczyna się działalność operacyjna. Każdy bank oferuje rynkowi swoje kredyty oraz stara się pozyskać z rynku jak najlepsze depozyty. Następuje transformacja zapadalności terminów i kwot pasywów i aktywów. Rating kredytobiorców decyduje    o udzieleniu kredytu. Banki mogą refinansować się na rynku kapitałowym lub angażować posiadane własne środki. Jako lokatę kapitału mogą wybrać obligacje skarbowe, pożyczki udzielone w dewizach, akcje, opcje, futures’y, swapy. Rok zamykany jest rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Naruszenie zasad dotyczących kapitału własnego i płynności może spowodować straty i doprowadzić do odebrania bankowi licencji.

Sprawdź ofertę

Symulacje i gry strategiczne uzupełniają szkolenia i warsztaty rozwijające postawy, zachowania i umiejętności:

Akademia Menedżera – szkolenie stacjonarne lub online

Kompetencje menedżerskie rzadko kiedy pojawiają się w uporządkowanym szyku. Nie jest tak, że menedżerowie planują w poniedziałek, podejmują decyzję we wtorek, organizują pracę w środę, motywują ludzi w czwartek, a kontrolują co się dzieje w piątek i przez weekend przygotowują się do wprowadzenia zmiany. Jest wielce prawdopodobne, że w dowolnym momencie menedżer będzie wykonywał jednocześnie kilka różnych typów działań. Na dobrą sprawę w konkretnych sytuacjach pracę kierowniczą dzieli tyleż różnic, ile łączy podobieństw. Podobieństwa przeważające w większości sytuacji to fazy procesu zarządzania. Natomiast zasadnicze różnice obejmują rozłożenie akcentów, kolejność i konsekwencje poszczególnych faz. W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

Całe szkolenie składa się z pięciu sesji poświęconych praktycznemu zarządzaniu. Przeznaczone jest dla kadry zarządzającej wyższego i średnie szczebla. Osią konstrukcji tego szkolenia jest zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie oraz zarządzanie zmianą), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Sprawdź ofertę

Warsztaty wystąpień publicznych – szkolenie stacjonarne lub online

Na szkoleniu poznasz wiedzę i opanujesz najważniejsze umiejętności zawodowego mówcy:

  • Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych
  • Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji, nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż pomysłów/rozwiązań/idei/programu
  • Rozwój umiejętności przyciągania uwagi publiczności
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Dzięki szkoleniu opanujesz poziom rzemiosła lub mistrzostwa w obszarze autoprezentacji i prezentacji biznesowych lub publicznych.

Sprawdź ofertę

Antystres czyli eliminacja stresu i napięcia – stacjonarne lub online

Szkolenie wykonywane jest w konwencji warsztatu z olbrzymią ilością ćwiczeń angażujących umysł, ciało i emocje. Jego autorska metoda wynika z połączenia wieloletnich doświadczeń i praktyki biznesowej psychologa, trenera, mentora i coacha.

Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest nabycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu oraz symptomów i objawów.

W drugiej opanowanie umiejętności szybkiej relaksacji i regeneracji.

W trzeciej poznanie metodologii usuwania stresu na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

W czwartej podsumowującej polega na budowaniu kompetencji zarządzania stresem.

Sprawdź ofertę

W Fundacji Impuls wierzymy, że przyszłość biznesu w Polsce leży w innowacyjności i umiejętnościach przywódczych i menedżerskich. Dlatego naszą misją jest wprowadzanie najnowszych światowych trendów w zarządzaniu i inspirowanie przedsiębiorców do odważnych działań.

Nasze szkolenia i programy rozwoju biznesu są oparte na wiedzy i doświadczeniu najlepszych ekspertów z kraju i zagranicy. Dzięki temu nasi uczestnicy mają dostęp do najnowszych narzędzi i metod, które pozwalają na skuteczne zarządzanie i osiąganie sukcesów w biznesie.

Stawiamy na rozwój umiejętności przywódczych i menedżerskich, ponieważ wiemy, że to one są kluczowe w osiąganiu sukcesów w dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu. Wspieramy naszych uczestników w rozwoju ich indywidualnych umiejętności, a także w budowaniu silnych zespołów i relacji z klientami.

Nasze rozwiązania szkoleniowe są dostosowane do potrzeb różnych branż i sektorów biznesowych, a także do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Stawiamy na praktyczne podejście i narzędzia, które można od razu zastosować w praktyce i przyniosą realne korzyści dla biznesu.

Dołącz do nas i rozwiń swój biznes na miarę XXI wieku!