O Fundacji

O FUNDACJI

Działa od 2017 roku. Założona przez Roberta Busztę, doświadczonego przedsiębiorcę, trenera biznesu, mentora i coacha z ponad 30-letnią praktyką, w celu innowacyjnego IMPULSU dla Biznesu i Nauki.

Robert Buszta od 1989 roku popularyzuje techniki prac umysłowych (szybkie uczenie się: trening pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) oparte o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową).

Założył pierwszą i jedyną w Polsce Akademię Szybkiego Czytania (’96). Był inicjatorem i organizatorem Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (8 edycji). Założył również Instytut Metod Edukacji IMPULS. Od 1989 roku przeszkolił 300 000 osób. Prowadził projekty dla ponad 5 000 firm, w tym sesje coachingowe dla ponad 3 000 osób. W latach 1992-2012, jako Menadżer Kontraktowy, wprowadził z sukcesem na polski rynek kilka międzynarodowych marek. Zaimplementował narzędzia do analizy cech osobowych i profilowania stanowisk pracy „Thomas International“ i „Insights“ a także metodę „Mind Mapping“, czyli organiczną mapę mózgu oraz gry symulacyjne Biznes Manager i Easy Biznes. Autor książki pt. “Czytaj książki tak szybko jak myślisz.”

Uczył się i współpracował między innymi z: Aleksiejem Sitnikowem w obszarze technik NLP, Anthony Robbinsem w zakresie działań motywacyjnych, Marshallem Goldsmithem w szeroko rozumianym coachingu a także Wojciechem Eichelbergerem przy metodach uwalniania stresu i twórczego wykorzystania jego potencjału. W praktyce wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki długoletniej współpracy z Tonym Buzanem twórcy Fast Reading i Brianem Tracy specjalizującym się w psychologii biznesu i sprzedaży.

Cele i zasady działania Fundacji

Fundacja została powołana w celu:

a) wspierania pozyskiwania funduszy na badania naukowe, których rezultaty mogą przyczynić się do rozwoju biznesu i nauki,
b) wspierania, promowania i organizowania edukacji biznesu i nauki dla wszystkich zainteresowanych,
c) propagowania nowoczesnych form edukacji dotyczącej technik szybkiego czytania i uczenia się, gier symulacyjnych oraz aktualności w tych dziedzinach,
d) wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji wśród przedsiębiorców i kadry naukowej,
e) wspierania i promowania pomocy organizacyjnej, merytorycznej, finansowej i rzeczowej dla przedsiębiorców oraz kadry naukowej,
f) wspierania i promowania wiedzy o przedsiębiorczości wśród biznesmenów, w tym zwłaszcza rozpoczynających własny biznes, a także doktorantów, studentów i licealistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z przedsiębiorczością,
g) wspierania i promowania inicjatyw tworzących warunki równych szans dla rozwoju intelektualnego, zawodowego i społecznego osób utalentowanych,
h) wspierania pozyskiwania funduszy na stypendia, staże, kursy, praktyki i inną pomoc materialną oraz niematerialną dla osób utalentowanych lub szczególnie tego potrzebujących.

Fundacja realizuje swoje cele inicjując, wspierając lub przeprowadzając (organizacyjnie, finansowo, merytorycznie i rzeczowo):

a) programy stypendialne, nagrody i wyróżnienia,
b) szkolenia, seminaria, konferencje, zjazdy oraz inne formy spotkań,
c) działalność naukową i badawczą, a także upowszechniając zdobytą wiedzę oraz doświadczenia,
d) programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji,
e) programy edukacyjne, podnoszące jakość nauczania, promujące talenty i wybitne uzdolnienia,
f) konkursy wiedzy i umiejętności,
g) tworzenie serwisów edukacyjnych,
h) programy pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym, instytucjom rządowym oraz pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji,
i) programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji,
j) wydawnictwa i inne publikacje w wersji papierowej, elektronicznej, audio i wideo związane
z celami Fundacji oraz propagujące te cele,
k) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi.

Robert Buszta